Get Ready for Copilot Security! ?מוכנים
איומי אבטחת המידע החדשים נמצאים ממש מעבר לפינה
:החדש אנו מזמינים אתכם לסדנת אונליין ייחודית שתעסוק בבאים AI -ורגע לפני שנוחת כלי ה
סקירה מקיפה של המוצר ובחינת יכולותיו*
היכרות מקדימה עם תשתית המוצר טרם השימוש והתמצאות מהירה*
אבטחת המידע ופרטיות בארגון*
הרחבת יכולות ושיפורים*
איומי אבטחת המידע החדשים*

Registration is Closed.